Samalla aaltopituudella

Sain 71-vuo­ti­aal­ta ystä­väl­tä­ni kan­sion, jos­sa on mate­ri­aa­lia 80-luvul­ta. Pape­rit ja kir­joi­tus­ko­neen font­ti tuo van­han tuu­lah­duk­sen ihan nenään asti. Sinäl­lään asiat eivät ole van­hen­tu­neet. Kan­sios­sa on Tho­mas Gor­do­nin Nuor­ten ihmis­suh­de­tai­to­jen kurs­sin NUIS­KUn mate­ri­aa­lia per­he­kou­lun ohjaa­jil­le.

Selai­lin kan­sio­ta ja siel­tä nousi sopi­va tee­ma myös tähän päi­vään, kuun­te­le­mi­nen. Mate­ri­aa­lis­sa käy­te­tään ter­miä ”eläy­ty­vä kuun­te­le­mi­nen” ja yksi kurs­sin tavoit­teis­ta on ”saa­da perus­val­mius kuun­nel­la tosi­asioi­ta ja tun­tei­ta, kun olem­me vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tois­ten kans­sa”.

Eläy­ty­vä kuun­te­le­mi­nen mää­ri­tel­lään mate­ri­aa­lis­sa seu­raa­vas­ti:

ELÄYTYVÄ KUUNTELEMINEN on eri­tyi­nen mene­tel­mä, jon­ka avul­la hei­jas­tat takai­sin sen, mitä toi­nen on sano­nut, jot­ta hen­ki­lö, jota kuun­te­lit ymmär­tää, että olet todel­la kuun­nel­lut. Tar­koi­tuk­se­na on myös tar­kis­taa, olet­ko ymmär­tä­nyt hänet oikein.

ELÄYTYVÄSSÄ KUUNTELUSSA anne­taan palau­tet­ta hen­ki­lön lähet­tä­mäs­tä vies­tis­tä sekä sanois­ta, että sano­jen taka­na ole­vis­ta tun­teis­ta.

ELÄYTYVÄ KUUNTELU edel­lyt­tää sitä, että eläy­dyt toi­sen hen­ki­lön ase­maan, yri­tät taju­ta hänen aja­tuk­sen­sa ja tun­teen­sa, ja ker­rot hänel­le, miten olet tul­kin­nut hänen sano­jaan ja tun­tei­taan.

Tyk­kään tuos­ta ter­mis­tä eri­tyi­nen mene­tel­mä. Niin tot­ta! Mitä kaik­kea me saa­daan­kaan täl­lä eri­tyi­sel­lä mene­tel­mäl­lä aikai­sek­si, että me pysäh­dy­tään kuun­te­le­maan työ­ka­ve­ria, alais­ta, puo­li­soa, las­ta, ystä­vää, itseä?

Kyl­lä on kir­pais­sut jos­kus lujaa, kun poi­ka­ni on huo­maut­ta­nut, että äiti nyt sä et kyl­lä kuun­te­le. Tai kol­le­ga on koval­la tohi­nal­la selit­tä­nyt jotain ja ei ole mitään käryä mis­tä puhu­taan. Tai olen kysy­nyt jol­tain ohi­men­nen mitä kuu­luu ja huo­maan selit­tä­vä­ni­kin vain omia asioi­ta anta­mat­ta toi­sel­le mah­dol­li­suut­ta sanoa mitään.

Onnek­si tätä eri­tyis­tä mene­tel­mää voi ihan jokai­nen oppia käyt­tä­mään ja sii­tä olen elä­vä esi­merk­ki. Pysäh­dy­tään het­keen, ollaan läs­nä ja ute­liai­suu­del­la kuun­nel­laan mitä toi­sel­la on sanot­ta­vaa, jos­ko näil­lä aske­lil­la ollaan lähem­pä­nä samaa aal­to­pi­tuut­ta.

Miten sä aiot tätä eri­tyis­tä mene­tel­mää käyt­tää?

    Details
    • Läh­tee­nä käy­tet­ty kurs­si­ma­te­ri­aa­lia vuo­del­ta 1982, jon­ka alku­teos on Youth Effec­ti­ve­ness Trai­ning Instruc­tor Gui­de.
    • kir­joit­ta­ja Jean Hall, piir­rok­set Frank Arun­del
    • mene­tel­mäl­li­sen suun­nit­te­lun joh­ta­ja on Tho­mas Gor­don

    Posted in Vuorovaikutustaidot.