Business-terapeutti? Business-terapia?

Mitä nämä ovat? En ole kos­kaan kuul­lut­kaan on usein vas­taus, kun mai­nit­sen sanat.

Busi­ness-tera­pia yhdis­tää kol­me ydin­a­si­aa, jot­ka ovat; ymmär­rys lii­ke­toi­min­nas­ta, Busi­ness-coac­hin­gin ydin­tai­dot sekä tera­peut­ti­set tai­dot, jot­ka perus­tu­vat rat­kai­su- ja voi­ma­va­ra­kes­kei­seen lyhyt­te­ra­pi­aan. Mie­les­tä­ni täs­sä on cock­tail, jol­la tar­jo­taan sel­lais­ta työ­elä­män­pal­ve­lua, että oksat pois. Koko hom­man tavoit­tee­na on tuot­taa hyvin­voin­tia työ­pai­koil­le sekä yksi­lö, että ryh­mä­ta­sol­la sekä aut­taa orga­ni­saa­tioi­ta menes­ty­mään kes­tä­väl­lä taval­la. Busi­ness-tera­pia vah­vis­taa yksi­lön ja yhtei­sön voi­ma­va­ro­ja, edis­tää myön­teis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta sekä ennal­ta ehkäi­see ongel­mia.

Huu­haa­ta, oman elä­män kou­lu vai ihan joku kou­lu­tus­kin?

Busi­ness-tera­peut­ti on 40 opin­to­pis­teen kou­lu­tus. Itsel­le­ni tämä oli puo­len­tois­ta vuo­den hie­no mat­ka yhdes­sä opis­ke­li­ja­kol­le­goi­den kans­sa. Lähio­pe­tus­päi­viä, kir­jo­jen luke­mis­ta, kir­ja­reflek­tioi­ta, asia­kas­työ­tä, ver­taiscoac­hin­gia, työ­noh­jaus­ryh­miä, päät­tö­työ­tä ja mikä tär­kein­tä se 13 hen­gen opis­ke­lu­po­ruk­ka, jota parem­paa ei voi edes toi­voa. Ja hei me ollaan ne ekat tyy­pit joil­la on oikeus käyt­tää Busi­ness-tera­peut­ti nimi­ket­tä. Opis­ke­luis­ta irto­si myös toi­nen nimi­ke “ser­ti­fioi­tu joh­don ja yksi­löi­den coach”.

Mis­tä se lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­nen ja ymmär­rys tulee?

Busi­ness-tera­peut­ti kou­lu­tus on suun­nat­tu työ­elä­män toi­mi­joil­le ja jokai­sel­la on tie­tys­ti se oma taus­tan­sa mis­tä ymmär­rys lii­ke­toi­min­nas­ta tulee. Minul­le se on ker­ty­nyt pit­käs­tä työ­uras­ta monen­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä. Työs­ken­te­lin lähes 16-vuot­ta tek­no­lo­gia­teol­li­suu­des­sa isos­sa kon­ser­nis­sa Busi­ness cont­rol, HR ja Office ser­vices tii­meis­sä.  Talou­den tiu­kat pai­neet, kon­ser­ni­ra­por­toin­nit, eri­lai­set kus­tan­nus- ja kan­nat­ta­vuus­las­kel­mat ovat olleet arki­päi­vää. Olen myös toi­mi­nut pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä ja teh­nyt lukui­sia eri­lai­sia pro­jek­te­ja jär­jes­tel­män käyt­töö­no­tois­ta, kou­lu­tuk­sis­ta, ylä­kou­lu­yh­teis­työs­tä aina hen­ki­lös­tö­ta­pah­tu­mien ja hyvin­voin­ti­kam­pan­joi­den jär­jes­tä­mi­seen. Lisäk­si aika­naan olen työs­ken­nel­lyt tili­toi­mis­tos­sa, jol­loin sain työs­ken­nel­lä pk-yri­tys­ten kans­sa. Poh­ja­kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen lii­ke­ta­lou­den tra­de­no­mi.

Ja joo, kyl­lä olen myös sitä miel­tä, että elä­mä on kou­li­nut monel­la saral­la, että kai­ken koke­ma­ni sekä yksi­tyis- että työ­elä­mäs­sä jäl­keen pys­tyn anta­maan paras­ta val­men­nus­ta. En usko, että näin hyvää set­tiä läh­ti­si ilman kaik­kea koke­maa­ni.

Kenel­le Busi­ness-tera­pia sopii?

No siis ihan kai­kil­le! 😀 Läp­pä läp­pä­nä, mut­ta onhan tuos­sa totuus­kin. Busi­ness-tera­pia sopii kyl­lä moneen tilan­tee­seen sekä yksi­löil­le, että ryh­mil­le.

Aja­tel­laan vaik­ka näin, että orga­ni­saa­tio tar­jo­aa Busi­ness-tera­peu­tin pal­ve­lua omal­le hen­ki­lös­töl­leen. Sil­loin työn­te­ki­jä voi kään­tyä Busi­ness-tera­peu­tin puo­leen, jos miel­tä askar­rut­taa esi­mer­kik­si jak­sa­mi­sen haas­te. Saat­taa olla vaik­ka tun­ne, että arki vie men­nes­sään ja riit­tä­mät­tö­myy­den tun­ne kal­vaa mie­les­sä. Pitäs jak­saa töis­sä, olla van­hem­pi lap­sel­le tai läheis­ten tuki, samal­la vähän kaik­kee menos­sa tai tuli taka­va­sem­mal­ta jotain yllät­tä­vää ikä­vää uutis­ta. Nämä ovat tilan­tei­ta, jot­ka haas­ta­vat useam­paa meis­tä. Jos­kus vaan levy hirt­tää kiin­ni ja jun­naa pai­kal­laan mie­len syöt­tä­mää tari­naa eikä oikein löy­dy ulos­pää­syä sii­tä. Busi­ness-tera­peut­ti pys­tyy aut­ta­maan näis­sä tilan­teis­sa kes­kus­te­luil­la käyt­täen eri­lai­sia työ­ka­lu­ja koh­ti kirk­kaam­paa ajat­te­lua.

Orga­ni­saa­tios­sa Busi­ness-tera­peut­ti on ajois­sa aut­ta­va taho ja ennal­ta ehkäi­see vaka­vam­paa uupu­mis­ta ja pit­kiä sai­ras­pois­sao­lo­ja sekä paran­taa yksi­lön hyvin­voin­tia. Busi­ness-tera­peu­tin kans­sa käy­dyt kes­kus­te­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia eikä kes­kus­tel­luis­ta asiois­ta pide­tä mitään rekis­te­riä. Busi­ness-tera­pia onkin ensim­mäi­nen lenk­ki ennen työ­ter­veyt­tä, joka välil­lä saa­te­taan kokea, että en mä mitään työ­ter­veys­pal­ve­lua tar­vit­se kun en ole sai­ras. Busi­ness-tera­peu­til­la on myös tai­to ohja­ta asia­kas eteen­päin esi­mer­kik­si työ­ter­vey­teen, mikä­li yksi­lön tilan­ne sitä vaa­tii. Useim­mi­ten jo yhden tai muu­ta­man ker­ran ses­siot ovat todet­tu aut­ta­van ihmi­siä.

Busi­ness-tera­peut­ti aut­taa myös, kun ener­gia­ta­sot ovat koh­dil­laan ja kai­paa itsel­leen eteen­päin vie­vää coac­haa­vaa otet­ta, jol­la saa­daan se pii­los­sa ole­va poten­ti­aa­li käyt­töön, löy­de­tään omat vah­vuu­det, usko­taan itseen, omaan osaa­mi­seen ja saa­vu­te­taan tavoit­teet.

Busi­ness-tera­peut­ti tukee myös esi­hen­ki­löi­tä työs­sään ja aut­taa seu­raa­vien kysy­myk­sien kans­sa: Miten koh­da­ta ihmi­nen ihmi­se­nä? Miten ottaa han­ka­lat asiat puheek­si? Miten ruok­kia hyvää ilma­pii­riä? Miten tun­nis­te­taan yksi­löi­den vah­vuu­det ja saa­daan ne tii­min vah­vuu­dek­si? Miten mä nyt tämän konflik­ti­ti­lan­teen hoi­dan? Miten annan palau­tet­ta? Miten mä olen se paras esi­hen­ki­lö?

No mitäs niil­le ryh­mil­le sit­ten?

Busi­ness-tera­pia orga­ni­saa­tioi­den ryh­mil­le sisäl­tää tar­pei­siin sopi­via rää­tä­löi­ty­jä val­men­nus­ko­ko­nai­suuk­sia eri­lai­sil­la tee­moil­la. Täs­sä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä tee­mois­ta: Mah­dol­li­ses­ti tii­mis­sä koe­taan kuor­mit­tu­mi­sen tai stres­sin tun­net­ta ja tar­vi­taan kei­no­ja sel­vi­tä ja löy­tää voi­ma­va­ro­ja teke­mi­seen. Jat­ku­vat muu­tok­set haas­ta­vat ja halu­taan pääs­tä eteen­päin muu­tok­sen jäl­keen. Mit­kä ovat ryh­män fii­lik­set ja vah­vuu­det, onko tun­teet ok. Mitä me tii­mi­nä halu­taan olla, lupa visioi­da ja unel­moi­da ja men­nä pie­nin aske­lin koh­ti sitä. Mitä mei­dän tii­mil­lem­me tar­koit­taa hyvin­voin­ti? Ja ne vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot, miten kuun­te­len tois­ta aidon ute­li­aas­ti, miten tulen kuul­luk­si ja näh­dyk­si? Miten me hyö­dyn­näm­me yksi­lön vah­vuuk­sia ja eri­lai­suut­ta tii­mis­sä?

Val­men­nuk­sis­sa käy­tän eri­lai­sia yksilö‑, ryh­mä- ja pari­har­joit­tei­ta. Käy­tän­nös­sä yhteis­ten kes­kus­te­lu­jen kaut­ta löy­tyy sopi­va set­ti juu­ri tei­dän orga­ni­saa­tiol­len­ne tai tii­mil­le.

Huo­maan tätä kir­joit­taes­sa, että voi­sin jokai­sen koh­dan asiois­ta ja tee­mois­ta teh­dä oman teks­tin­sä. Joten täs­sä pin­ta­raa­pai­su Busi­ness-tera­pian maa­il­maan ja sanoi­sin, että jat­kuu ensi nume­ros­sa niin kuin oli lap­se­na sii­nä vii­mei­ses­sä tari­nas­sa Aku Ank­kaa lukies­sa.

Posted in Työhyvinvointi.