Tietosuojaseloste

Päi­vi­tet­ty vii­mek­si: 18.1.2024

 1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä
  Verk­ko­si­vun www.jenniniemi.fi tie­to­suo­ja­se­los­teen rekis­te­rin­pi­tä­jä on:
  Tmi Jen­ni Nie­mi
  Y‑tunnus: 3345409–2
  Puhe­lin­nu­me­ro: 0407363827
  Säh­kö­pos­tio­soi­te: jenni@jenniniemi.fi
 2. Rekis­te­ri­asioi­ta hoi­ta­va hen­ki­lö
  Nimi: Jen­ni Nie­mi
  Säh­kö­pos­ti: jenni@jenniniemi.fi
 3. Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus
  Kerät­tä­viä hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään:
  Asia­kas­suh­teen yllä­pi­toon sekä kehit­tä­mi­seen.
 4. Tie­to­jen kerää­mi­sen ja käsit­te­lyn perus­te
  Asiak­kaan tie­to­ja kerä­tään ja käsi­tel­lään asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la,
  tai asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön pane­mi­sek­si.
 5. Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö
  Asiak­kaan nimi, Säh­kö­pos­tio­soi­te, Puhe­lin­nu­me­ro.
 6. Tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka
  Kerät­ty­jä hen­ki­lö­tie­to­ja säi­ly­te­tään niin kau­an kuin ne ovat tar­peel­li­sia käyt­tö­tar­koi­tus­ten
  täyt­tä­mi­sek­si tai sovel­let­ta­vien lakien ja sää­dös­ten vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti.
 7. Hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jaus
  Takaam­me, että hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään tur­val­li­ses­ti ja suo­ja­taan koh­tuul­li­sil­la tur­va­toi­mil­la.
  Hen­ki­lö­tie­to­ja ei jae­ta kol­man­sil­le osa­puo­lil­le ilman suos­tu­mus­ta­si, ellei laki vaa­di toi­sin.
 8. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet
  Rekis­te­riin kerä­tään tie­to­ja:
  Hen­ki­löl­tä itsel­tään.
 9. Eväs­teet ja verk­ko­seu­ran­ta
  Käy­täm­me eväs­tei­tä ja vas­taa­via tek­nii­koi­ta paran­taak­sem­me verk­ko­si­vus­tom­me
  käyt­tö­ko­ke­mus­ta ja kerä­täk­sem­me tilas­to­tie­to­ja. Voit hal­li­ta eväs­tei­tä selai­mes­sa­si
  ase­tuk­sis­ta.
 10. Kol­man­sien osa­puo­lien lin­kit
  Verk­ko­si­vus­to voi sisäl­tää link­ke­jä kol­man­sien osa­puol­ten verk­ko­si­vus­toil­le.
  Emme vas­taa näi­den sivus­to­jen tie­to­suo­ja­käy­tän­nöis­tä ja suo­sit­te­lem­me tutus­tu­maan nii­hin erik­seen.
 11. Käyt­tä­jien oikeu­det
  Käyt­tä­jil­lä on oikeus pyy­tää pää­syä omiin hen­ki­lö­tie­toi­hin­sa, oikais­ta vir­heel­li­set tie­dot,
  pois­taa tie­ton­sa tai vas­tus­taa tie­to­jen­sa käsit­te­lyä. Näi­tä pyyn­tö­jä voi teh­dä otta­mal­la
  yhteyt­tä rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­vaan hen­ki­löön.
 12. Lop­pusään­nök­set
  Teke­mäl­lä ajan­va­rauk­sen verk­ko­si­vu­jen kaut­ta asia­kas vakuut­taa ole­van­sa tie­toi­nen
  kai­kis­ta tie­to­suo­jaeh­dois­ta ja hyväk­syy ne täy­si­mit­tai­ses­ti.
  Pidä­täm­me oikeu­den päi­vit­tää tätä tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta tar­vit­taes­sa. Päi­vi­tet­ty ver­sio
  jul­kais­taan verk­ko­si­vul­lam­me.
 13. Yhteys­tie­dot
  Jos sinul­la on kysyt­tä­vää tie­to­suo­ja­se­los­tees­tam­me tai hen­ki­lö­tie­to­je­si käsit­te­lys­tä, ota
  yhteyt­tä jenni@jenniniemi.fi