Yrittäjyyden ensiaskeleet

Teh­dään­pä pie­ni kat­saus pää­toi­mi­sen yrit­tä­jyy­den alku­po­lus­ta. Rei­lu vuo­si sit­ten perus­tin yri­tyk­se­ni. Vii­me vuo­si oli sivus­toi­mis­ta puu­has­te­lua, kos­ka palk­ka­työ vei ajal­li­ses­ti sekä voi­ma­va­ral­li­ses­ti isoim­man kais­tan. Nyt vuo­den alus­ta parin kuu­kau­den ver­ran olen ollut pää­toi­mi­nen yrit­tä­jä.


Miten on men­nyt? No täs­sä­hän tämä, välil­lä olo on kuin Lii­sal­la Ihme­maas­sa. Pak­ko sanoa, että mun pelas­tus on ollut Busi­ness-tera­pian työ­ka­lut, joi­hin mun lii­ke­toi­min­ta­ni­kin perus­tuu sekä kaik­ki tuki ja apu, kan­nus­ta­vat sanat ja spar­rail­lut mitä olen saa­nut eri tahoil­ta. Näis­tä olen kyl­lä sydä­mes­tä­ni kii­tol­li­nen. Ja joo olen saa­nut myös yhteis­työ­ku­vioi­ta raken­net­tua, jois­ta olen super iloi­nen.

Ensin­nä­kin yrit­tä­jän vapaus ja vas­tuu
Sano­taan­ko, että lähes kuu­den­tois­ta vuo­den kel­lo­kort­tie­lä­mä on teh­nyt teh­tä­vän­sä, muo­kan­nut mun ajat­te­lua ja sii­tä on nyt ope­tel­tu pois. Mun ei ole pak­ko, mun ei tar­vi, minä saan ja minä voin. Kaik­ki työn­te­ko sataa omaan laa­riin tai yhdes­sä täh­dät­tyyn hyvään, joka jos­sain vai­hees­sa kan­taa hedel­mää. Olen pal­jon poh­ti­nut men­nyt­tä palk­ka­työ­tä, joka taval­laan on ”help­poa” ja tur­val­lis­ta, rahaa nap­sah­taa tilil­le jokai­sen kuu­kau­den 15. päi­vä. Samal­la se ”help­pous” on kulut­ta­vaa ja voi­ma­va­ro­ja vie­vää, kos­ka välil­lä teh­tiin asioi­ta, joi­hin ei vält­tä­mät­tä itse edes usko­nut. Teh­tiin kun piti teh­dä. Toi­saal­ta myös aivan huip­pu­ja jut­tu­ja pää­si teke­mään.


Täs­sä yhte­nä päi­vä­nä kel­lo­kort­ti kum­mit­te­li mie­les­sä ja podin huo­noa omaa tun­toa, että läh­den salil­le kel­lo kym­me­nek­si, enkä ollut vie­lä mitään työ­asi­aa edis­tä­nyt. Käy­tän­nös­sä työ­päi­vä alkai­si puo­len päi­vän aikoi­hin. Huo­nos­ta omas­ta tun­nos­ta huo­li­mat­ta läh­din salil­le ja samal­la reis­sul­la sain yllät­täen työ­kei­kan ja yhteis­työ­dii­lin. Siis mun todel­la­kin kuu­lui läh­teä sin­ne ja täs­tä oppi­na, että voin ryt­mit­tää päi­vää omien tun­te­muk­sien mukaan, kos­ka nyt mul­la on sii­hen mah­dol­li­suus. Olen jo vuo­sia sit­ten toden­nut, että esi­mer­kik­si teks­tit syn­ty­vät minul­la par­hai­ten ilta-aikaan. Mah­dol­li­suu­det ovat­kin yksi drai­vaa­va teki­jä yrit­tä­jyy­des­sä. Paras­ta ja itsel­le eri­tyi­sen tär­ke­ää on ollut se, että omaan hyvin­voin­tiin on pys­ty­nyt eri­lail­la panos­ta­maan. Joka aamui­sen kel­lo kuu­den herä­tyk­sen sijaan on saa­nut hie­man pidem­pään nuk­kua ja ulkoi­lu on ollut mah­dol­lis­ta päi­vän valol­la. Kii­tol­li­suus ja onni pie­nis­tä asiois­ta, joi­hin ei ole ennen ollut mah­dol­li­suut­ta.

Raha raha raha
Kai­kis­ta eni­ten yrit­tä­jyy­teen läh­te­mi­ses­sä on poh­di­tut­ta­nut raha. Miten pär­jään, miten mak­san kuu­kausit­tai­set kulut, kun tulo­vir­ras­ta ei ole var­muut­ta. Minul­la ei ole samas­sa talou­des­sa tois­ta aikuis­ta jaka­mas­sa kus­tan­nuk­sia, joten het­kel­li­ses­ti­kään ei voi tukeu­tua toi­sen tuloi­hin. No ei se työs­sä­käy­vä­nä­kään help­poa ollut: Onko äiti saa­nut pal­kan koro­tuk­sen vai oli­ko Lid­lin kupon­geil­la tar­jouk­ses­sa, kun jää­kaa­pis­sa on ”parem­paa” leik­ke­let­tä. Sii­nä taan­noi­nen hyvän­tah­toi­nen kom­ment­ti pojal­ta­ni. Joten­kin se oma vah­va usko itseen ja sii­hen, että tämä läh­tee täs­tä breik­kaan niin raha­kaan ei ole ahdis­ta­nut sii­nä mää­rin mitä äkki­sel­tään voi­si aja­tel­la. Busi­ness-tera­pian kei­noin olen tähän­kin asi­aan pys­ty­nyt itses­sä­ni vai­kut­ta­maan, fokus oikeis­sa asiois­sa ja teke­mi­ses­sä. Usko myös sii­hen, että yrit­tä­jä­nä on mah­dol­li­suus menes­tyä niin, että herk­ku löy­tyy jää­kaa­pis­ta myös ilman Lid­lin alen­nus­ku­pon­kia.

Unel­mis­ta tavoit­tee­seen
Yksi tär­keim­mis­tä asiois­ta yrit­tä­jän mat­kal­la on se, että minul­la on unel­mas­ta kehit­ty­nyt sel­keä tavoi­te, jota koh­den olen menos­sa. Mat­ka tavoit­tee­seen on alka­nut joi­ta­kin vuo­sia sit­ten ja pie­nin aske­lin on men­ty eteen­päin. Olen fii­lis­tel­lyt jokais­ta pien­tä askel­ta ja kehu­nut itseä­ni hyväs­tä teke­mi­ses­tä. Hyvä Jen­ni, tör­keen hyvin vedet­ty. Oli­si niin help­po jät­tää huo­miot­ta aikaan saan­nok­set ja tus­kail­la työ­mää­rän ja epä­var­muu­den kans­sa.
Yksi tär­keä näkö­kul­ma on myös arvot, joi­ta busi­ness-tera­pian työ­ka­luil­la pei­la­taan tavoit­tee­seen. Yrit­tä­jä­nä saan teh­dä omien arvo­je­ni mukai­ses­ti asioi­ta. Minul­le on tär­ke­ää, että asiak­kaa­ni saa­vat aidos­ti tar­pee­seen sopi­vaa pal­ve­lua sekä koen työ­ni mer­ki­tyk­sel­li­syy­den vie­des­sä­ni hyvin­voin­nin tee­maa eteen­päin yri­tys­maa­il­mas­sa.

Oman koko­nais­val­tai­sen hyvin­voin­nin joh­ta­mi­nen
Joten­kin itsel­le­ni on vie­lä enem­män kir­kas­tu­nut se, että kai­ken läh­tö­koh­ta yrit­tä­jyy­del­le tai oikeas­taan kenel­le vaan on se, että itse voi hyvin ja on sinut itsen­sä kans­sa. Omas­ta hyvin­voin­nis­ta käsin pys­tyy ole­maan parem­pi yrit­tä­jä, työn­te­ki­jä, esi­hen­ki­lö, joh­ta­ja, puo­li­so, van­hem­pi jne. Klas­sik­ko lausah­dus, että lai­ta ensin itsel­le­si hap­pi­naa­ma­ri ja auta vas­ta sit­ten tois­ta, pätee tähän­kin.


Joten­kin siis­tiä, että minul­le on raken­tu­nut ”Oman elä­mä­ni toi­mi­tus­joh­ta­ja” val­men­nus­ko­ko­nai­suus oman hyvin­voin­nin joh­ta­mi­seen, joka sisäl­tää seu­raa­vat moduu­lit:

 • Visioin­ti ja tavoit­teis­ta­mi­nen
 • Oman elä­mä­ni super­san­ka­ri
  • oma tari­na­ni
  • näkö­kul­man vaih­ta­mi­sen tai­to
  • uudel­leen mää­rit­te­ly
 • Menes­tyk­sen edel­ly­tyk­set
  • pys­ty­vyy­sus­kon vah­vis­ta­mi­nen
 • Stres­sin hal­lin­ta
 • Resi­liens­si­ky­ky
 • Itse­myö­tä­tun­to

Nämä ovat just nii­tä asioi­ta, joi­den käsit­te­ly on aut­ta­nut minua yrit­tä­jyy­den alku­po­lul­la ja uskon, että näis­tä oli­si hyö­tyä monil­le muil­le­kin. Pis­tä koo­dia mikä­li haluat lisä­tie­toa näis­tä.


Yhteen­ve­to­na voi­si sanoa, että täs­sä het­kes­sä van­haan ei ole kai­puu vaan teh­tä­vä­ni on yrit­tä­jä­nä vie­dä Busi­ness-tera­pi­aa eteen­päin: Tuot­taa hyvin­voin­tia yksi­löil­le sekä aut­taa orga­ni­saa­tioi­ta menes­ty­mään kes­tä­väl­lä taval­la.