Valmennan yrityksiä, yhteisöjä sekä yksityishenkilöitä ratkaisukeskeisellä otteella.

Arjen ei tar­vit­se olla lomas­ta lomaan odot­te­lua vaan arjen voi teh­dä oman näköi­sek­si — muka­vak­si ja nau­tit­ta­vak­si. Väis­tä­mät­tä jokai­sel­le meis­tä tulee elä­män aika­na eri­lai­sia haas­tei­ta vas­taan, tär­kein­tä on se, että ne koh­da­taan ja löy­de­tään tapa miten niis­tä pääs­tään eteen­päin. Meil­lä on unel­mia ja haa­vei­ta, mut­ta jokin estää mei­tä. “Minä osaan ja minä pys­tyn” on jokai­sen koh­dal­la mah­dol­lis­ta, sil­lä meis­sä jokai­ses­sa on vah­vuuk­sia ja voi­ma­va­ro­ja, jot­ka voi­daan val­men­nuk­sel­la val­jas­taa käyt­töön.

Val­men­nuk­sel­la­ni autan sinua elä­mään oman näköis­tä elä­mää naut­tien pie­nis­tä ihmeis­tä, avar­ta­maan näkö­kul­mia sekä saa­vut­ta­maan tavoit­tee­si ja unel­ma­si. Olen muka­na sinun mat­kal­la­si!

Mukava arki ja inhimillisesti kestävä työelämä on itselle tärkeitä teemoja.

Val­men­nuk­se­ni aut­ta­vat yri­tyk­siä ja yhtei­sö­jä luo­maan ympä­ris­töä, jos­sa ihmi­set voi­vat hyvin, aamul­la on kiva tul­la töi­hin, ideoil­le ja luo­vuu­del­le on tilaa, kult­tuu­ri on kes­kus­te­le­vaa sekä koe­taan mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä työs­tä. Kaik­kien etu on hyvin­voi­vat työn­te­ki­jät, jot­ka teke­vät sitou­tu­mi­sel­laan yri­tyk­sen tulok­sen. Val­men­nuk­sie­ni avul­la teh­dään yhdes­sä hyvin­voin­tia työyh­tei­söön.

Kuka minä olen

Olen toi­mi­nut vii­si­tois­ta vuot­ta tek­no­lo­gia­teol­li­suu­des­sa eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä. Vuo­det Busi­ness Cont­rol­ling ‑tii­mis­sä antoi­vat vah­van ymmär­ryk­sen talou­des­ta ja lii­ke­toi­min­nas­ta, mut­ta myös näky­män sii­hen min­kä­lai­sen pai­neen ja vaa­ti­mus­ten alla työn­te­ki­jät ovat, jot­ta lii­ke­toi­min­nan aset­ta­mat tavoit­teet saa­vu­te­taan. Olen toi­mi­nut pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä ja teh­nyt lukui­sia eri­lai­sia pro­jek­te­ja jär­jes­tel­män käyt­töö­no­tois­ta, kou­lu­tuk­sis­ta, ylä­kou­lu­yh­teis­työs­tä aina hen­ki­lös­tö­ta­pah­tu­mien ja hyvin­voin­ti­kam­pan­joi­den jär­jes­tä­mi­seen.

Jo Busi­ness Cont­rol­ling vuo­si­na kiin­nos­tuk­se­ni alkoi kään­ty­mään enem­män ja enem­män sii­hen mitä luku­jen taka­na tapah­tuu ja miten ihmi­nen voi hyvin työs­sään. Mikä moti­voi ihmis­tä, mikä lisää luo­vuut­ta, miten työ­elä­mä on inhi­mil­li­ses­ti kes­tä­vää? Mitä vaa­di­taan että arki oli­si­kin oikeas­ti muka­vaa, eikä pelk­kää suo­rit­ta­mis­ta?

Minun arjes­ta­ni tekee muka­van arki-illan las­ku­reis­su par­kil­le hie­ro­maan lumi­lau­dal­la temp­pu­ja tai skeit­taa­mi­nen poo­lis­sa. Nau­tin luon­nos­ta ja iha­nis­ta jär­vi­mai­se­mis­ta rau­hal­li­sil­la käve­ly­len­keil­lä sekä toi­min­nal­li­ses­ta tree­nis­tä, joka nos­taa hien pin­taan.

Ryhmä- ja yksilövalmennuksia yrityksille ja yhteisöille

”Val­men­nuk­ses­ta eväi­tä vah­vem­paan ja inno­va­tii­vi­seen työyh­tei­söön, joka on voi hyvin. Hyvin­voi­va työyh­tei­sö on inhi­mil­li­ses­ti kes­tä­vä, ollen tuot­ta­va ja sai­ras­pois­sao­lot vähe­ne­vät.”

Rää­tä­löin val­men­nuk­set sopi­vak­si yri­tyk­sen tar­pee­seen. Yhdes­sä sovi­taan val­men­nuk­sil­le tavoit­teet, jot­ka voi­vat olla tai­toi­hin ja kyvyk­kyy­teen, itsen­sä tun­te­mi­seen ja ‑joh­ta­mi­seen tai suo­ri­tuk­seen liit­ty­viä.

Esi­merk­ke­jä val­men­nuk­sis­ta:

 • Fii­lik­siä ja vah­vuuk­sia
  • tun­teet työ­pai­kal­la sekä yksi­lön vah­vuu­det tii­min vah­vuu­dek­si
 • Luo­vuu­den läh­teil­lä
  • tilaa ja aikaa ideoil­le
  • pii­lo­po­ten­ti­aa­lia on meis­sä jokai­ses­sa, nos­te­taan esiin yksi­löi­den pii­los­sa ole­vat tai­dot ja vah­vuu­det
 • Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot
  • tulen kuul­luk­si ja näh­dyk­si
  • voin sanoa mie­li­pi­tee­ni ja haas­taa
  • hyvää dia­lo­gia
  • kysyn kun en ymmär­rä
  • annan ja pyy­dän palau­tet­ta
  • puheek­si otta­mi­nen
  • kuun­te­le­mi­nen
 • Voi­ma­va­rat muu­tok­sen ja haas­teen äärel­lä
  • mit­kä ovat yksi­lön ja tii­min voi­ma­va­rat
  • me osa­taan, me pys­ty­tään
  • toi­mi­juu­den säi­lyt­tä­mi­nen, miten täs­tä eteen­päin
 • Mini-coac­hauk­set hen­ki­lös­töl­le
  • mikä­li aja­tuk­set jun­naa pai­kal­laan, arki on pelk­kää suo­rit­ta­mis­ta, stres­saa tai tun­tuu, että aika ei rii­tä mihin­kään
  • jo yhden tai muu­ta­man ker­ran hen­ki­lö­koh­tai­set val­men­nus­ses­siot voi­vat antaa uut­ta pot­kua ja näkö­kul­maa

Yksilövalmennukset

“Yksi­lö­val­val­men­nuk­sel­la eväi­tä hyvin­voi­vaan, muka­vaan arkeen, parem­paan jak­sa­mi­seen ja oman näköi­sen elä­män naut­ti­mi­seen. Val­men­nuk­sen avul­la sel­kiy­tät aja­tuk­sia ja ohjaat elä­mää­si halua­maa­si suun­taan saa­vut­taen tavoit­tee­si.”

 • Val­men­nus­ta ja spar­raus­ta uusiin ja jän­nit­tä­viin tilan­tei­siin kuten työ­haas­tat­te­luun, pää­sy­ko­kei­siin ja ihmis­ten koh­taa­mi­siin.
 • Unel­mien ja tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen
  Ura­ta­voit­teet, hyvin­voin­tia arkeen ja uusia tai­to­ja.
  • minä osaan, minä voin, minä pys­tyn
  • minun vah­vuu­det ja osaa­mi­nen
  • pii­lo­po­ten­ti­aa­lin esiintuominen/löytäminen, mitä osaa­mis­ta ja vah­vuuk­sia minus­sa on mitä en ole edes ymmär­tä­nyt ole­van
 • Haas­tei­den koh­taa­mi­nen
  Jokai­sel­la meis­tä tulee haas­tei­ta ja vas­toin­käy­mi­siä eteen. Miten niis­tä sel­vi­tään ja pääs­tään eteen­päin, siten ettei kame­lin sel­kä kat­kea?
  • Stres­sin­hal­lin­ta
  • Jak­sa­mi­sen haas­teet
  • Työ- ja per­he-elä­män yhteen­so­vit­ta­mi­nen
  • ihmis­suh­de­haas­teet
 • Val­men­nus
  • 60 min tai 90 min
  • etä­nä tai Tam­pe­reen kes­kus­tas­sa

Ota yhteyttä ja varaa aika valmennukseen!

Jen­ni Nie­mi
Val­men­ta­ja

+358 40 736 3827
jenni@jenniniemi.fi

Jen­ni Nie­mi
Val­men­ta­ja

+358 40 736 3827
jenni@jenniniemi.fi

Busi­ness-tera­peut­ti* kou­lu­tuk­ses­ta sekä Val­men­ta­jan pol­ku ‑val­men­nuk­ses­ta olen saa­nut opit ja työ­ka­lut val­men­ta­jan työ­hö­ni. Poh­ja­kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen lii­ke­ta­lou­den tra­de­no­mi. Lisäk­si olen opis­kel­lut avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa joh­ta­mis­ta, työ­hy­vin­voin­tia, työ- ja orga­ni­saa­tiop­sy­ko­lo­gi­aa sekä orga­ni­saa­tio­käyt­täy­ty­mis­tä.

*Busi­ness-tera­pia yhdis­tää rat­kai­su­kes­kei­sen lyhyt­te­ra­pian ja busi­ness-coac­hin­gin ydin­tai­dot.